Közérdekű adatok


Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve (RFH), székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Felügyelőbizottság tagjai:

Ivánkay Mária Irén (elnök) ivankay.mariairen@mfb.hu

Nagy Zsolt László nagy.zsolt@mfb.hu

Bálint Ágnes agnes.balint@pm.gov.hu

Hunyadi László laszlo.hunyadi@ngm.gov.hu

RFH központi elérhetőség

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

RFH szervezeti felépítés/organogram RFH Szervezeti és Működési Szabályzata

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

RFH vezetők elérhetősége

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

RFH Zrt. részesedései

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai:

A Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi (részvényesi) jogokat az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja

Hivatalos név (teljes név): MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

Levelezési cím: MFB Zrt. 1365 Budapest, Pf. 678


Központi szám: + 36 1 428 1400, + 36 1 428 1500
Faxszám: + 36 1 428 1490
E-mail: ugyfelszolgalat@mfb.hu
A honlap URL-je: www.mfb.hu
Ügyfélszolgálati iroda címe: 1051 Budapest, Nádor u. 31. (bejárat a Vértanúk tere felől)

A Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságot nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 17. Telefonszám: +36 1 354 4932 Telefaxszám: +36 1 311 1216 Webcím:

Fővárosi Törvényszék E-mail: cegszolgalat@im.gov.hu Ügyfélfogadás rendje: Hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 8:15-11:00 Szerda: 8:15-12:30 óráig, és 13:00-15:30 óráig

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

RFH jogszabályi környezet Adatvédelmi szabályzat

Jogszabályok

Állami vagyonról szóló tv.

Feltöltés: 2024.03.18

Kis és középvállalkozásokról szóló tv. MFB tv.

Feltöltés: 2024.03.18

Nemzeti vagyonról szóló tv.

Feltöltés: 2024.03.18

Polgári Törvénykönyvről szóló tv.

Feltöltés: 2024.03.18

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló tv.

Feltöltés: 2024.03.18


A közéredekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi felelős: dr. Csernák Endre jogtanácsos email: csernak.endre@rfh.hu

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Közérdekű adatok közzétételének részletes szabályai

Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

RFH Zrt 2022. évi beszámoló RFH Zrt 2021. évi beszámoló RFH Zrt 2020. évi beszámoló RFH Zrt 2019. évi beszámoló RFH Zrt 2018. évi beszámoló RFH Zrt 2017. évi beszámoló RFH Zrt 2016. évi beszámoló RFH Zrt 2015. évi beszámoló RFH Zrt 2015. évi konszolidált beszámoló

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak létszámára vonatkozó kereseti adatok

Feltöltés: 2024.03.18

Foglalkoztatottak létszámára vonatkozó béren kívüli juttatások

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. „Általános közzétételi listája”-ban meghatározott - a fentieken kívüli - további adatok a Társaság esetében nem értelmezhetőek.


Közbeszerzések archívuma

A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. a közbeszerzésekről szóló hatályos 2015. évi CVIII. törvény alapján nem minősül ajánlatkérőnek. A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 2011. novembere óta nem szerepel a Közbeszerzések Tanácsa honlapján nyilvántartott ajánlatkérők jegyzékében.